Dr. Chris de Kruif

Expertise:
 • Decentrale overheden en EU-recht
 • Decentrale overheden en EVRM
 • Bestuurprocesrecht


Telephone number: +31 (0)71 527 8559
E-Mail: c.de.kruif@law.leidenuniv.nl
Faculty / Department: Faculteit Rechtsgeleerdheid, Instituut voor Publiekrecht, Staats- en Bestuursrecht
Office Address: Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Room number B 1.15
Personal Homepage: www.law.leidenuniv.nl/​org/​publiekrecht/​sbrecht/​medewerkers/​cdekruif.html


")

Christien de Kruif (1975) is universitair docent bij de afdeling Staats- en bestuursrecht van de Universiteit Leiden (Faculteit der Rechtsgeleerdheid). In december 2012 promoveerde zij op haar onderzoek ‘Onderlinge overheidsaansprakelijkheid voor schendingen van Europees recht’ (ISBN 978 90 466 0570 7). Met ingang van 1 september 2012 is Christien de Kruif tevens Opleidingsdirecteur van de Honours Academy van de Leidse universiteit.

Curriculum vitae

Christien de Kruif (1975) studeerde Nederlands recht (civiel recht en staats- en bestuursrecht) aan de Universiteit Leiden. Tijdens haar studie was ze verbonden aan het Instituut voor Immigratierecht en verbleef ze in Parijs (ScPO) waar ze gedurende een semester verschillende vakken volgde, waaronder Internationale betrekkingen, Politieke wetenschap en Immigratierecht. Van 2001 tot maart 2006 was zij advocaat te Amsterdam. Eerst in de advies- en procespraktijk Gereguleerde Markten bij Stibbe en vervolgens bij het niche-kantoor Brinkhof, dat ze mee heeft helpen opzetten. Na de advocatuur werkte Chris een half jaar als vrijwilliger in Moldavië. Daar gaf ze Engels en zette ze diverse vrijwilligersprojecten op.

Van september 2006 – september 2012 was Chris als onderwijs- en onderzoeksmedewerker verbonden aan de afdeling Staats- en bestuursrecht. In deze periode gaf zij veel Bachelor- en Masteronderwijs en verrichtte zij na enige tijd ook haar promotieonderzoek over onderlinge overheidsaansprakelijkheid voor schendingen van Europees recht.

Chris is bijzonder geïnteresseerd in het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs. Zij is actief lid van de Facultaire Opleidingscommissie en Leiden Top Teachers. In 2008 won ze de JSVO-onderwijsprijs voor beste werkgroepdocent. In 2010 de onderwijsprijs voor beste PAO-docent. Verder was Chris in 2010 onder meer lid van de facultaire commissie Effectief werkgroeponderwijs. Chris de Kruif coördineert het vak Staats- en bestuursrecht (10 ECTS). Met dit vak experimenteert de Afdeling Staats- en bestuursrecht met het aanbieden van een grotere diversiteit in onderwijsvormen en een uitvoeriger gebruik van digitale hulpmiddelen. Op die manier spelen we in op specifieke wensen van zowel studenten als docenten. In 2011 schreef Chris een preadvies voor de Staatsrechtconferentie 2011 over de verhouding tussen toezicht en aansprakelijkheid. De preadviezen zijn in 2012 in boekvorm uitgegeven. In december 2012 is Chris gepromoveerd op haar proefschrift ‘Onderlinge overheidsaansprakelijkheid voor schendingen van Europees recht’
(ISBN 978 90 466 0570 7).

Relevante nevenfuncties

Onderwijs

 • Coördinator en casuscollegedocent BA II Staats- en bestuursrecht
 • Scriptiebegeleiding (BA III en Master)
 • PAO-onderwijs op het gebied van bestuursprocesrecht , decentrale overheden en onderlinge overheidsaansprakelijkheid 

Onderwijs

 •  
 • Docent BA I Staats-en bestuursrecht
 • Coördinator en casuscollegedocent BA II Staats- en bestuursrecht (pilot 2011/2012)
 • Docent Europees bestuursrecht (Master)
 • Docent Publiekrechtelijke geschillenbeslechting (Master)
 • Scriptiebegeleiding (BA III en Master)
 • Coördinator omgevingsrecht (Master)
 • Coördinator algemeen en bijzonder bestuursrecht voor notariëlen (BA II)
 • Begeleiding VAR-pleitwedstrijd (Master)
 • PAO-onderwijs op het gebied van bestuursprocesrecht  

Onderzoek

Sinds september 2007 houdt Chris zich bezig met een promotie-onderzoek op het gebied van onderlinge overheidsaansprakelijkheid voor schendingen van Europees recht.
Wanneer een medeoverheid een schending van Europees recht (EU en EVRM) veroorzaakt, is de Nederlandse Staat aansprakelijk tegenover particulieren en in geval van een schending van gemeenschapsrecht ook tegenover de Europese Unie. Dit, ongeacht welk orgaan die schending heeft veroorzaakt en welk orgaan volgens het nationale recht voor die schending aansprakelijk is. Als de Staat in die gevallen tot vergoeding van de schade of tot terugbetaling aan particulieren of de Gemeenschap overgaat, rijst de vraag of de Staat op haar beurt niet zou moeten (kunnen) beschikken over een effectieve verhaalsmogelijkheid op de verantwoordelijke medeoverheid. En omgekeerd: indien een medeoverheid(sorgaan) te maken krijgt met schadevorderingen vanwege fouten van de centrale overheid(sorganen), bijvoorbeeld de wetgever, kan een effectieve verhaalsmogelijkheid voor de medeoverheid op de centrale overheid geboden zijn. Op dit moment lijkt het Nederlandse recht niet over dergelijke effectieve mogelijkheden te beschikken. Nu steeds vaker verschillende overheidsorganen worden betrokken bij de uitvoering en handhaving van Europees recht is onderzoek naar een optimale verdeling van aansprakelijkheid tussen overheden wenselijk. Chris promoveert in 2012.  

 
Last Modified: 17-06-2016